Hotkeys

Preferences > Hotkeys sub-palette

Preferences > Hotkeys sub-palette

Restore

Restore Startup Hotkeys

Store

Store Startup Hotkeys

Load

Load Hotkeys File

Save

Save Hotkeys File

 


Reference Guide > Preferences > Hotkeys